Zarys historii Szkoły w Niedźwiedziu

 

Na podstawie orzeczenia Rady szkolnej i krajowej 3 VII 1875 r. została założona szkoła pospolita w Niedźwiedziu. Gmina Niedźwiedź wraz z gminami Witów i Podobin oraz należace do nich obszary dworskie miały tworzyć jeden zakres szkolny i miały wspólnie utrzymywać szkołę w Niedźwiedziu. Początkowo była to szkoła rządowa, którą nazwano później parafialną. Jej siedzibą była "Organistówka", która znajdowała się na placu naprzeciw starego kościoła. Uczyło w niej dwóch nauczycieli : p. Szafran i p. Kolman. Od 1900 r. do 1918 r. kierownikiem szkoły była p. Jankowska. Potem kierownictwo szkoły objęła pani Grońska. Do szkoły w Niedźwiedziu uczęszczały także dzieci z Podobina. W 1927 roku kierownictwo szkoły, którą przeniesiono do "Ratusza" na rynku objął pan Marian Żurek.
W 1930 r. kierownikiem szkoły był Franciszek Lechowicz, a cztery lata później
p. Janina Pieniążek. Tuż przed II wojną światową akta szkolne oddano Urzędowi Gminy, gdzie podczas wojny spłonęły. Od roku szkolnego 1939/40 kierownictwo szkoły powierzono p. Marii Biernat. Rok 1943 okazał się bardzo trudny dla szkolnictwa ponieważ zaczęło brakować papieru, zeszyty należało obowiązkowo oddawać w zamian za nowe, a w szkole zaczął przeciekać dach oraz brakowało opału. W związku z tym w grudniu 1944 r. naukę przerwano. 27 I 1945 r. Rosjanie zajęli szkołę w Niedźwiedziu gdzie zrobiono siedzibę dla wojska.
21 II 1945 r. rozpoczęła się nauka w szkole pod kierownictwem p. Janiny Krzemińskiej, a później w tym samym roku p. F. Lechowicza. W październiku 1946 roku szkołę przeniesiono do budynku ks. Baradzieja tzw. " Belwederu".
W piętrowym budynku szkolnym na parterze było 5 izb, a część sal zajmowała milicja obywatelska. Władze szkolne ubiegały się o nowy lokal. Końcem września milicję przeniesiono do Mszany Dolnej, a na ich miejsce władze szkolne przeniosły sprzęty szkolne i cały parter wzięły w posiadanie.
Rok 1949 rozpoczął uroczystości o charakterze świeckim bez obowiązku prowadzenia dzieci na nabożeństwo do kościoła. Realizowano naukę siedmio klasową. W roku szk. 1950/51 kierownictwo szkoły objęła p. Janina Kral. Szkoła liczyła 146 uczniów. Władze szkoły w porozumieniu z powiatowym Domem Książki przestąpiły do zaopatrywania uczniów w podręczniki szkolne. Rozpoczęto akcję zwalczania analfabetyzmu, którą objęto osoby w wieku od 18-50 roku życia. Od 1952 r. kierownikiem szkoły był p. Marian Polek, a po nim tą funkcję pełniła pani Maria Dudzik.
Nowo wybudowaną szkołę oddano do użytku w 1958 r., a 1964 r. nadano jej imię Władysława Orkana. Reorganizacja szkolnictwa nastąpiła w 1973 r. Powołano gminne szkoły zbiorcze i gminnych dyrektorów szkół. Nowym dyrektorem został mgr Marian Bulanda.
W roku szk. 1973/74 kierownictwo szkoły przejęła p. Alina Szymańska natomiast od roku szk. 1977/78 kierowała szkołą p. Helena Żurek. W tym też roku powołano klasę zerową.
W latach 80-tych został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły. Nauczyciele i rodzice kwestowali na rzecz przygotowania planów rozbudowy szkoły.
Nowym dyrektorem szkoły został mgr Tomasz Zawirski. Za jego rządów już w 1997 roku oddano do użytku nowo wybudowaną część szkoły wraz z salą gimnastyczną.
1 IX 1999 r. weszła w życie reforma oświaty, której rezultatem było powołanie 6-cio letniej szkoły podstawowej i 3 - letniego gimnazjum. Na mocy uchwały Rady Gminy z dn. 28 VI 1999 r. utworzono Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu przy istniejącej Szkole Podstawowej. Dyrektorem obu szkół został p. mgr Tomasz Zawirski, a z-cą dyrektora p. mgr Irena Domagała. 1 IX 2002 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dn. 10 VI 2002 r. powołano Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana. Do Szkoły Podstawowej w roku szk. 2002/03 uczęszczało 176 uczniów, a do Gimnazjum 360 uczniów. W Zespole Szkoły i Gimnazjum pracuje 46 pracowników, w tym 36 nauczycieli.
Szkoła została odmalowana, wymieniono wszystkie okna na nowe, wyposażono ją
w nowoczesne sprzęty dydaktyczne w klaso - pracowniach oraz skomputeryzowano. Dowożone są do niej uczniowie z Poręby Wielkiej, Koniny i Podobina. Zajęcia są prowadzone na dwie zmiany.
Biblioteka szkolna posiada duży księgozbiór podręczny. Na koniec roku 2002 posiadała księgozbiór główny liczący 3297 woluminów o wartości 18170.73 zł. Oprócz książek biblioteka gromadzi też inne zbiory tj. kasety video, płyty CD - ROM w dużej części encyklopedie multimedialne i kasety magnetofonowe. W bibliotece są zainstalowane cztery komputery połączone sieciowo, z których mogą korzystać uczniowie. W bibliotece na cały etat jest zatrudniona mgr Danuta Stachura, która m. in. opracowała "Materiały do bibliografii Zagórza", które ofiarowała bibliotece i są one wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna na ścieżce: Edukacja czytelniczo - medialna.
W Zespole Szkoły i Gimnazjum działa gazetka szkolna "Gorce i my", Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy. Uczniowie klasy teatralno-dziennikarskiej wystawiają już od paru lat sztuki również poza szkołą. Nawiązano współpracę z Gorczańskim Parkiem Narodowym, w którym są organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne. Prowadzone są też inne zajęcia pozalekcyjne tj. zajęcia nauki języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, biologii, matematyki. W gimnazjum realizowane są również ścieżki edukacyjne. Dzieci z rodzin ubogich są objęte opieką świetlicy środowiskowej.
W szkole znajduje się również punkt ksero, który cieszy się dużą popularnością.
Działalność szkoły odbywa się na wysokim poziomie w dużej mierze dzięki dyrektorowi Tomaszowi Zawirskiemu, którego nowatorskie działania wpłynęły na obecny wizerunek szkoły.

opracowała : Danuta Stachura

 

Home

Informacje

Region

Zdjęcia